Would you live in a lawless country

Translation of "bezprawia" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Przez ten kraj przetacza się fala bezprawia.
Dziś kończą się czasy bezprawia, które kalało życie Watykanu od śmierci Mikołaja V.
Today ends lawlessnesswhich was characteristic of the Vatican since the death of Nicholas V.
MIASTO BEZPRAWIA PRZESIĄKNIĘTE NARKOTYKAMI, PRZEMOCĄ I MORDERSTWAMI.
A LAWLESS CITY PLAGGED BY DRUGS, VIOLENCE AND MURDER
Mamy miasto bezprawia, Ruby.
I tam spędzić ostatnie dni swojego życia krzewiąc prawo wśród bezprawia.
There they spend their last days and bring the law to them Outlaws.
Wybaczając mu, chciałbym powiedzieć, że jego życie na obszarach bezprawia... sprawiło, że nie zna zasad postępowania przed sądem.
But that's excusable as its life in the lawless Parts of the country did not allow him to familiarize himself with court proceedings.
I jeśli mogłoby być jakieś pocieszenie, to od końca bezprawia, raporty o przemocy Ravenwood never zniknęły.
And if it calms you down ... since the end of the lawlessness... reports of violence by Ravenwood have almost completely disappeared.
Uważa się, że inwestorzy zagraniczni obawiają się bezprawia, które panuje w tym kraju, gdzie w zeszłym tygodniu nie mniej niż 3 tysiące budynków i przedsiębiorstw padło ofiarą wywłaszczenia za pomocą oszutw i przemocy.
According to reports, foreign investors fear them lawlessnessthat reigns in this country, where no less than 3,000 buildings and companies were expropriated by fraud and violence last week.
Recenzje Najbardziej widocznym czas byl partnerem po zabójstwie Martina Luthera Kinga.Pomimo icts bezprawia, dzialalnosc ta zaapelowala do niektórych rodzajów bialych ludzi.
The most noticeable thing was after the murder of Dr. Martin Luther King, in spite of him lawlessness, this activity appeals to certain types of white people.
Bez problemu można dostrzec korzyści, jakie te dwie siły mogą osiągnąć dzięki utrzymywaniu tam obszaru bezprawia, otwartego na wszelkiego rodzaju nielegalny trade i położonego w samym sercu naszego kontynentu, miejsca bez wątpienia właściwego do rozmieszczenia swoich baz wojskowych.
It is easy to see the benefit these powers derive from such a space lawlessness: It is open to all types of trade and - located in the center of our continent - of course a very suitable place for the establishment of military bases.
Świat wirtualny nie jest światem bezprawia i nie może ulegać wyłącznie potędze reklamy wprowadzanej przez operatorów i dostawców usług internetowych.
The virtual world is not lawless World and it must not only submit to the power of advertising, which is delivered by operators and Internet access providers.
By wysłać wiadomość tej epidemii bezprawia, której never there się już leczyć, ale trzeba ją stłumić.
To send the message that we have the epidemic of the lawlessness no longer watching ... but that we will get rid of them.
Niepokojące jest to, że grupy przestępcze zdołały ukraść sporo broni, co niesie ze sobą ryzyko nasilenia bezprawia, konfliktów zbrojnych i terroryzmu na przedmiotowym obszarze
It is worrying that criminal gangs have stolen a significant amount of weapons, including all the growing dangers lawlessness, armed conflict and terrorism in the area that entails this.
To też wąchanie mnóstwo kleju w moim jacuzzi w autobusie, bo personifikuje krainę bezprawia.
And also sniff a ton of glue in my tour bus whirlpool, because I embody the land of Outlaws?
Jest w Strefie Bezprawia.
W próżni władzy, jaka powstaje w okresach bezprawia, brakuje kontroli.
Poza granicami Targowiska leży nieprzyjazny świat, pełen bezprawia.
Escorpion, wytacza wyroki w świecie bezprawia.
Od tych slów, pomników i popisów bezprawia.
Away from all these words and Monuments and the whole circus.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 77. Exact: 77. Elapsed time: 91 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.